Ngược chiều thế giới, 4 ngân hàng trong nước giữ nguyên giá vàng miếng